Poistenie invalidity - pri poisťovaní invalidity treba myslieť viac na choroby ako na úrazy.

„Najčastejšou príčinou invalidity u nás je invalidita následkom nádorového ochorenia (48%), nasledujú duševné poruchy a poruchy správania. Viete však, že nie všetky poisťovne kryjú tieto najčastejšie príčiny?“

Definíciou invalidity je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% a to z dôvodu dlhodobej choroby alebo úrazu. Percento poklesu (ďalej stupeň invalidity) určuje príslušný posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Po schválení následne Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie. Niektoré poisťovne okrem rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity vyžadujú aj priznanie invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. To však môže pre určitý okruh poistených predstavovať riziko, keďže hlavne mladí ľudia (pracujúci v zahraničí, študenti) nemajú ešte dostatočný počet odpracovaných rokov, ktoré sú dôležité okrem iného k priznaniu invalidného dôchodku.  Odporúčanie je výber poisťovne,  ktorej postačuje priznaný stupeň invalidity pred tou, ktorá požaduje i priznanie invalidného dôchodku.

V posledných rokoch rozšírili poisťovne krytie invalidity o tie možnosti poistenia:

1.     Pripoistenie formou pravidelnej väčšinou mesačnej dávky (renty) – predstavuje lacnejšiu formu krytia. Počas výplaty renty je tu však riziko prehodnotenia stupňa invalidity Sociálnou poisťovňou a tým možný zánik nároku na dávku i z komerčného poistenia (v prípade poklesu stupňa invalidity pod min. hranicu určenou poisťovňou).

2.     Pripoistenie formou jednorazovej dávky – drahšie poistné. Výhodou je však vyplatená celá suma naraz bez rizika možného prehodnotenia stupňa invalidity ako je to pri mesačnej dávke. Rozdiel medzi poisťovňami je však vo výplate tejto sumy. V najlepšom prípade je vyplatených 100% z poistnej sumy (PS). Časť poisťovní vypláca sumu v závislosti od stupňa invalidity (v pásme do 40% do 70%). Napr. pri 50% invalidite bude vyplatené len 50% z PS. Horšou variantou je tiež vyplácanie v tranžiach, teda postupne s podmienkou dokladovania trvania invalidity až po určitej dobe (napr. 70% ihneď – 30% po roku, alebo 1/5 z PS prvých päť rokov).

3.     Združené poistenie smrti alebo invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu – toto riziko je výhodné pre krytie záväzkov, napr. hypotekárnych úverov. Jedným rizikom sa vykryjú dve najzávažnejšie riziká (smrť a invalidita). Výhodou je cena oproti samostatnému dojednaniu rizík.

4.     Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu invalidity – staršie a hlavne cenovo zaujímavé riešenie ako pokryť náklady spojené s platbou poistného počas doby invalidity. Krytie sa vzťahuje na poistníka.

Načo si dať pozor pri výbere poistenia:

  • Krytie invalidity v závislosti od dosiahnutého stupňa invalidity - najčastejšie od 40% alebo od 70%,
  • Pravidlá vzniku poistnej udalosti – rozhodnutím priznania invalidity alebo tiež podmienkou výplaty invalidného dôchodku,
  • Spôsob výplaty poistnej sumy – pravidelná renta, jednorazová výplata PS, výplata s klesajúcou PS,
  • Výluka na choroby – pozor niektoré poisťovne majú výluku na duševné poruchy a poruchy správania (napr. Generali La Vita, UNIQA Flexidividenda, METLIFE Easy),
  • Čakacia lehota pre choroby – 18 mesiacov alebo 2 roky,
  • V spôsobe výplaty poistného plnenia – povinnosť trvania invalidity, výplata plnenia v tranžiach.

Riziko invalidity je dôležitým rizikom, ktoré by nemalo chýbať v žiadnom poistení. Kryje komplexne celý rad chorôb a úrazov. Invalidita sa môže dotýkať každého z nás. Bez rozdielu na to, či je slobodný alebo ženatý, športovec či pracovník v administratíve.

Nezabúdajte tiež na fakt, že je väčšia pravdepodobnosť, že sa klient stane invalidným z dôvodu choroby ako z dôvodu úrazu. Je to odkaz najmä tým, ktorí stále uprednostňujú úrazové poistenia ako napr. trvalé následky úrazom, invalidita z dôvodu úrazu. Uprednostňuje sa nižšia cena pred kvalitou plnenia. Využite aplikáciu Skontroluj si svoju poistku na www.bcas.sk a využite porovnanie podmienok sledovaných poisťovní.

Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting

Odoslaním tohto formulára súhlasím s  podmienkami ochrany osobných údajov