Podmienky používania internetových stránok

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou http://www.bcas.sk (ďalej len „Stránky“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).

Prevádzkovateľom Stránok je spoločnosť Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, SK 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 848 979, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3061/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo  pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť  alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.

Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.

Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.

Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.

Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky. 


Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

Obsah Stránok 

Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter. 

Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.   

Vylúčenie zodpovednosti a záruk


Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.

Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.

Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné  škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.Odkazy na Stránky a pripojenie sa na Stránky prostredníctvom iných internetových stránok

Všetky  odkazy na Stránky (internetové prepojenia) musia byť vopred písomne odsúhlasené Prevádzkovateľom, okrem prípadov, keď Broker Consulting, a.s. odsúhlasila odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah so spoločnosťou Broker Consulting, a.s. , (3) tvrdiť, že Broker Consulting, a.s. schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o spoločnosti Broker Consulting, a.s. alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na Stránky je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Stránky spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na Stránky a ochrannú známku Prevádzkovateľa bezodkladne po zrušení súhlasu Prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na Stránky, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.


Preklady

Text na Stránkach môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov  bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom. Dodatočné informácie nájdete v nasledujúcom texte. 


Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako Používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomuto oprávnená  v súlade s jej internými predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby uskutoční  neoprávnený subjekt.

Ochrana  osobných údajov

Používanie neverejnej časti Stránok a využívanie určitých služieb Stránok je podmienené registráciou Používateľa a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“). Registrácia Používateľa je bezplatná. Pri registrácii Užívatelia poskytnú Prevádzkovateľovi údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 679/2016 (ďalej len “Nariadenia EÚ”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stránok si je vedomý práv a povinností dotknutých osôb, ktoré sú stanovené Zákonom a rešpektuje záujem Používateľov o ochranu osobných údajov.

Používateľ pri registrácii na Stránkach svoje osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne. Používateľ pri registrácii poskytuje údaj o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail). Používateľ požadujúci osobnú konzultáciu a účastníci  poskytuje pri registrácii údaj o mene a priezvisku, kontakt pre elektronickú poštu (e-mail), číslo mobilného telefónu a adresu (ďalej len „Údaje“). Prevádzkovateľ je oprávnený evidovať Údaje zadané Používateľom pri registrácii .

Spracovanie  osobných údajov

Pokiaľ pri používaní Stránok Broker Consulting, a.s. poskytne Používateľ Broker Consulting, a.s. Údaje, nebude Broker Consulting, a.s. tieto Údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený v týchto Podmienkach, najmä Údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Používateľa ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Používateľa.

Poskytnutím osobných údajov Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi na dobu určitú svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ:

-                na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa,

-                pre archivačné a analytické účely Prevádzkovateľa, najmä pre hodnotenie kvality služieb a

spokojnosti Používateľov

-                pre optimalizáciu poskytovania a obsahu služieb,

-                pre identifikáciu využitých služieb,

-                pre marketingovo-obchodné účely Prevádzkovateľa

-       pre účely informovania a zasielania ponuky ďalších služieb zo strany Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, najmä zasielania objednaného spravodajstva a nastavenia personalizovanej Stránky.

Používateľ súhlasí s tým, aby ním  poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ poskytol subjektom, ktoré sú voči Prevádzkovateľovi v právnom postavení prepojených osôb (ovládaná a ovládajúca osoba) a spolupracovníkom spoločnosti Broker Consulting, a.s., ktorí vykonávajú resp. budú vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta alebo obdobnú činnosť a obchodným partnerom Broker Consulting, a.s. (ktorí sú zverejnení na www.fcservices.sk) a spoločnostiam, s ktorými je majetkovo a personálne alebo prostredníctvom iných osôb prepojená.  

  Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a)     identifikačné údaje a kontaktné údaje Broker Consulting, a.s.

b)    kontaktné údaje zodpovednej osoby ,

c)     účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, (uvedené v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s.)

d)    identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu (banky, poisťovne),

e)     prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny a medzinárodnej 

f)     organizácii, identifikácia tretej krajiny a  medzinárodnej organizácie,

g)    doba uchovávania osobných údajov (uvedená v Informácii o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s.)

h)     klient  má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

i)      týkajúcich sa jej osoby, 

j)      používateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

k)     používateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov,

l)      používateľ má právo na prenosnosť osobných údajov,

m)   používateľ má právo na opravu osobných údajov,

n)     používateľ má právo na vymazanie osobných údajov,

o)    používateľ má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

p)    používateľ má právo podať návrh na začatie konania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

q)    používateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s. sú uvedené v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s. a sú zverejnené na webovej stránke www.fcservices.sk, na centrále a obchodných miestach spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Zodpovenou osobou v zmysle  zákona č. 18/2017 o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť NPS, s.r.o – konateľ Ing. Miroslav Majtáz.

Pokiaľ je Používateľ  prihlásený na Stránkach, dochádza k sledovaniu činnosti Používateľa na Stránkach vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy počítača Používateľa, čoho si je Používateľ  vedomý a s čím súhlasí.


Pokiaľ je Používateľ prihlásený v časti Stránok, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“), potom sú údaje poskytnuté Používateľom použité pre identifikáciu Používateľom  využívaných služieb, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Používateľ prehlasuje, že všetky poučenia, poskytnuté informácie, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich používanie ako aj akékoľvek ďalšie informácie, vyhlásenia a ním udelené oprávnenia sú platné a účinné.

 

V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSTITE PROSÍM TIETO STRÁNKY A ĎALEJ  ICH NEPOUŽÍVAJTE.