Pripoistenie hospitalizácie

hospitalizacia v nemocnici

Hospitalizácia v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu patrí medzi menej často dojednávané riziko. Napriek tomu určite patrí do pozornosti. Čo poistenie hospitalizácie dokáže kryť a s akými rizikami sa môžete počas poistenia stretnúť?

Základnou podmienkou pre vznik poistnej udalosti je hospitalizácia v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu. Dôležitou podmienkou je, aby doba hospitalizácie trvala min. dobu určenú poisťovňou. Tá sa bežne pohybuje od 1 dňa, resp. za prvé prenocovanie v nemocnici resp. zariadení, ktoré má nepretržitú prevádzku a je zaradené do siete nemocníc v zmysle zákona týkajúce sa ústavnej starostlivosti. Vylúčené sú rôzne sanatóriá alebo zariadenia pre duševne chorých. Najčastejšie sú pacienti hospitalizovaní počas dvoch dní od prijatia do nemocnice. Preto pri výbere poisťovne prihliadajte na to, aby výplata poistného plnenia bola už od prvého prenocovania. 

Naši klienti často cestujú po svete, preto dôležitým parametrom môže byť i územná platnosť. Štandardom krytia je územie Európy. No tie „lepšie poisťovne“, ponúkajú rozšírenú územnú platnosť na celý svet.

Zaujať poistenie môže i s rôznymi bonusmi, ktorých býva viac,  ako  je to bežne pri iných poistných rizikách. Medzi časté bonusy patria – dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácii na JIS, či v prípade úrazu. Pre ženy môže byť zaujímavé zvýšené plnenie v prípade pôrodu. Stretnúť sa môžete i s úhradou nákladov za prepravu sanitkou, ale aj s bonusom za bezškodový priebeh.

Podobne ako aj  pri iných poistných rizikách, i tu  je potrebné dať si  pozor na výluky a obmedzenia v poistnom plnení. Najčastejším obmedzením je výluka na duševné choroby, nervové ochorenia (napr. epilepsia), ochorenia zubov a zubné implantácie, ochoreniami chrbtice. Menej častá je  výluka epidémie alebo ochorenia v dôsledku pohlavných chorôb.

Taktiež  tu platí  všeobecná čakacia lehota. Tá definuje dobu, počas ktorej nevzniká nárok na plnenie v prípade ak nastane hospitalizácia z dôvodu choroby. Čakacia lehota sa medzi poisťovňami pohybuje v rozmedzí od 2 do 6 mesiacov. Týka sa len chorôb, nie úrazov! Okrem toho, niektoré poisťovne majú i osobitnú čakaciu lehotu. Osobitnou čakacou lehotou môže byť obmedzené plnenie pre vybrané choroby aj po skončení čakacej lehoty. Najčastejšie je to obmedzenie v prípade tehotenstva pôrodu (bežne 9 mesiacov), ochorenia zubov, chrbtice (až 3 roky.).

Odporúčam klientom toto riziko ako doplnok k hlavným rizikám poistenia smrti a invalidity. Vhodné je pre klientov, ktorí sa obávajú finančných strát aj v prípade krátkodobej práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu.

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.

 

Upozornenie v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. §33, bod 11:

“Porovnanie bolo vykonané na základe metodiky spoločnosti Broker Consulting, a.s. Cieľom porovnania bolo objektívne posúdiť poistné podmienky a výluky a dať ich do pomeru s priemernou cenou daného rizika. Predpokladom k porovnaniu bol klient – dospelá osoba, bez vykonávania rizikového povolania alebo športu a bez zdravotných komplikácií. Podkladom k porovnaniu boli poistné podmienky 11 poisťovní, produktové manuály a kalkulačky poisťovní. V porovnaní sa nepočítalo s individuálnym upisovaním rizika vzhľadom na konkrétny vek klienta, zdravotný stav, športovú činnosť a tiež vplyv ďalších možných podmienok súvisiacich s dojednaním ďalších poistných rizík na poistnej zmluve. Výsledky porovnania je možné brať ako vhodné, no určite nie jediné dôležité vedúce k uzatvoreniu zmluvy.”

Odoslaním tohto formulára súhlasím s  podmienkami ochrany osobných údajov