Prečo je riziko Trvalých následkov úrazom také lacné?

trvale nasledky urazu

Pripoistenie trvalých následkov úrazom (ďalej TNU) patrí medzi najčastejšie dojednávané riziko. Obľúbené je najmä pre cenu poistného, kde pri relatívne nízkej cene je možné  poistiť  sa na vysoké poistné sumy. Čo týmto poistením vieme získať a načo si dať pozor?   Poistenie TNU je možné dojednať v dvoch základných verziách - s progresiou a bez progresie. Rozdiel medzi verziami je len v spôsobe výpočtu poistného plnenia z dohodnutej výšky poistnej sumy. Pri aplikovaní progresie,  v prípade vážnejších stavoch a poškodeniach tela aplikuje sa progresivita teda navýšenie poistnej sumy a tým pádom poistený dosiahne pri vážnejších stavoch vyššie plnenie. Naopak pri menej závažných stavoch dostane vyplatené menej (výpočet zo základnej výšky poistnej sumy). Štandardne nárast progresivity nastáva od 20 % hodnoty následkov ohodnotenej lekárom podľa oceňovacej tabuľky poisťovne. 

Pri TNU sú najdôležitejšou súčasťou oceňovacie tabuľky (OT), ktoré má spracované každá poisťovňa. Podľa oceňovacích tabuliek sa prideľuje hodnota plnenia v závislosti od stanovej úrazovej diagnózy. Je potrebné vedieť, že v OT sa často nachádzajú i postupy, ktoré sú dôležité k tomu, či vznikne alebo nevznikne nárok na plnenie, vrátane zoznamu diagnóz,  pri ktorých je hodnota plnenia 0 %. Rizikom pre poisteného je i postup,  ako sa určí hodnota plnenia v prípade,  ak sa úrazová diagnóza v tabuľkách nenachádza. Sú tu poisťovne, ktoré striktne postupujú podľa zoznamu vymenovaných diagnóz v OT a v prípade ak sa tam diagnóza nenachádza, nevzniká nárok na plnenie. Druhá skupina poisťovní individuálne ohodnotí plnenie za novú diagnózu a to buď pripodobnením novej diagnózy so zoznamom vymenovaných diagnóz v OT alebo lekár poisťovne individuálne určí hodnotu plnenia.

Odporúčanie pre stanovenie % progresivity

 Progresivitu je možné  dojednať od 200 % do 1000 %. Vyššie stupne progresivity sú skôr marketingovým trikom poisťovní. Vyšší nárast progresivity je až pri veľmi závažných stavoch. Najväčšia pravdepodobnosť plnenia z TNU je pri následkoch do 20 %, pričom postupná progresivita nastáva väčšinou až od 20 % hodnoty následkov ohodnotenej oceňovacími

Nárok na plnenie z TNU štandardne býva po 1 roku od vzniku úrazu. Ak je úraz, resp. sú následky po úraze ustálené. V niektorých prípadoch je plnenie skôr, ak je jasný stupeň poškodenia a ide o nezvratný stav (napr. strata končatiny). Nárok na plnenie štandardne býva do 4 rokov odo dňa úrazu.

Tip pre vás - Lineárne alebo progresívne plnenie?

Lineárny model plnenia je vhodný najmä pre športovcov a manuálne pracujúcich, ktorí by už pri menej závažných úrazových stavoch museli zásadne zmeniť svoju profesionálnu kariéru. Naopak progresívnym modelom môžete použiť pre ostatné nemanuálne profesie.  

Najväčšou výhodou poistenia je cena poistného. Je nižšia,  ako pri iných rizikách a to len z dôvodu, že ide o menšiu pravdepodobnosť vzniku plnenia zo strany poisťovne. Väčšia je pravdepodobnosť vzniku invalidity chorobou (90%), ako úrazom (10%). Poistite klienta komplexne, aj pred iným rizikami, napr. invaliditou, civilizačnými ochoreniami, úmrtím, drobnými úrazmi, prípadne práceneschopnosťou. Poisteného komplexným krytím lepšie zabezpečíte pred možnými rizikami, nežo všetko staviť len na lacné poistenie TNU.

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting

 


*Upozornenie v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. §33, bod 11:“Porovnanie bolo vykonané na základe metodiky spoločnosti Broker Consulting, a. s. Cieľom porovnania bolo objektívne posúdiť poistné podmienky a výluky a dať ich do pomeru s priemernou cenou daného rizika. Predpokladom k porovnaniu bol klient – dospelá osoba, bez vykonávania rizikového povolania alebo športu a bez zdravotných komplikácií. Podkladom k porovnaniu boli poistné podmienky 11 poisťovní, produktové manuály a kalkulačky poisťovní. V porovnaní sa nepočítalo s individuálnym upisovaním rizika vzhľadom na konkrétny vek klienta, zdravotný stav, športovú činnosť a tiež vplyv ďalších možných podmienok súvisiacich s dojednaním ďalších poistných rizík na poistnej zmluve. Výsledky porovnania je možné brať ako vhodné, no určite nie jediné dôležité vedúce k uzatvoreniu zmluvy.”

 

 


Odoslaním tohto formulára súhlasím s  podmienkami ochrany osobných údajov