Ako poisťovne kryjú kritické choroby?

kritické choroby

300 % nárast výskytu rakoviny za posledných 30 rokov. Každý piaty človek na Slovensku zomrie v dôsledku rakoviny.

Štatistiky ukazujú, že oveľa častejšie ohrozí klientov príjem choroba než úraz. Výskyt vážnych civilizačných chorôb z roka na rok stúpa. Medzi najčastejšie civilizačné ochorenia na Slovensku patria  srdcovo-cievne choroby, rakovina a metabolické ochorenia. Diagnostikovanie civilizačnej choroby má vážny dopad na život klienta a aj jeho finančnú situáciu. Poisťovne v posledných rokoch rozširujú počty krytých diagnóz. Viac menej je to marketingový boj. Čo sme našim porovnaním poistných podmienok zistili a na čo sa treba zamerať?

 

Hlavnou úlohou rizika kritických chorôb je poskytnúť poistné plnenie v prípade diagnostikovania vážneho civilizačného ochorenia. V poistných podmienkach sú uvedené konkrétne diagnózy a ich popis vzniku nároku na poistné plnenie. Časť diagnóz kryje aj operačné zákroky v súvislosti s kritickou chorobou. Pri nich je nemenej dôležitá územná platnosť prevedenia zákroku. Prečo by musel byť zákrok prevedený len na Slovensku? Pozor však aj na samotnú definíciu - nekryté formy diagnóz, podmienky k splneniu nároku na plnenie a najmä na časové lehoty. Časová lehota môže obmedziť nárok na poistné plnenie. V prípade, ak sa diagnóza potvrdí v čase čakacej lehoty,  nevzniká nárok na poistné plnenie. A to aj napriek tomu, že poistený splnil všetky podmienky danej diagnózy. Nárok nevznikne ani vtedy,  keď poistený zomrie v lehote určenej ako  doba prežitia. Prípadne, ak sa následne počas určitej doby od prvého stanovenia táto diagnóza nepotvrdí. Dôležité je, dobre si vybrať. Aj pri analýze časových lehôt sa potvrdilo, že poisťovne sa rôznia najmä v dobe prežitia a dobe potvrdzujúcej diagnózu. Práve doba potvrdzujúca diagnózu nemusí byť špecifikovaná pri všetkých diagnózach.

Časové lehoty v kritických chorobách:

1. Čakacia lehota - od 3 do 6 mesiacov od uzatvorenia rizika

2. Doba prežitia - žiadna, 15 dní alebo 30 dní od potvrdenia diagnózy

3. Doba potvrdzujúca diagnózu - od 0 do 12 mesiacov od prvého potvrdenia diagnózy, vyskytuje sa menej často.

V posledných rokoch poisťovne postupne rozširovali počty krytých diagnóz. Počet diagnóz, ktoré kryjú riziko kritických chorôb síce vyzerá veľmi dobre, no práve „veľkým počtom diagnóz“ sa kvalita poistného plnenia nemeria. Kvalitou sú práve samotné definície diagnóz. Názorným príkladom je stav, keď jedna poisťovňa kryje ochrnutie pod jednou diagnózou ako Ochrnutie končatín. Definíciou poistnej udalosti sú rôzne formy ochrnutia. Iná poisťovňa tieto formy ochrnutia má rozdelené a vytvorené ďalšie diagnózy pod samostatnými názvami. Takto síce poisťovňa dosiahla „väčší počet“ diagnóz, ale kvalita – šírka poistného plnenia zostala bez zmeny.

Ďalšou možnosťou ako zaujať klienta je ukázať, že sú kryté i diagnózy, ktoré iné poisťovne nekryjú. Bohužiaľ až v poistných podmienkach sa dočítate, že ide len o čiastočné plnenie. Klient v prípade poistnej udalosti dostane vyplatenú len časť z poistnej sumy kritických chorôb (napr. Rakovina in situ 10% plnenie, Cukrovka 1 typu 20% plnenie). Skôr trikom je i rozšírenie krytia o také diagnózy, ktoré v našich zemepisných podmienkach nenastanú, resp. je malá pravdepodobnosť jej vzniku (napr. Horúčka dengue, Malária).  

Kritické choroby sú vhodným a dôležitým doplnkom krytia chorôb. Vzhľadom na poistné podmienky, čakacie lehoty a najmä na obmedzený počet krytých diagnóz nie sú všeliek. Nedokážu komplexne pokryť riziká chorôb. Odporúčam ho ako pripoistenie spolu s ďalšími  rizikami ako invalidita, práceneschopnosť či chirurgické zákroky.

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.